Studentski centar Rijeka

Ulica Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Odredbe ugovora

Odredbe ugovora

1. Na temelju odredaba Zakona sklapa se Ugovor o obavljanju studentskoga posla (dalje u tekstu: Ugovor) između izvođača, posrednika i naručitelja (čl. 11. st.1. Zakona).

2. Ugovorom se izvođač obvezuje obavljati određeni posao, naručitelj posla obvezuje se platiti naknadu za obavljeni studentski posao, naknade posredniku te doprinose prema posebnim propisima, a posrednik se obvezuje obaviti djelatnost posredovanja i isplatiti doznačena sredstva naknade na račun izvođača (čl. 11. st. 2. Zakona).

3.  Naručitelj posla obvezan je posredniku za račun izvođača za obavljani posao isplatiti naknade, a izvođač je obvezan prema uputama koje naručitelj posla daje, u skladu s naravi i vrstom posla, osobno obaviti preuzeti posao (čl. 13. st. 1. Zakona).

4. Naručitelj posla dužan je provjeriti identitet izvođača i osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima (čl. 13. st. 8. Zakona).

5. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla. Iznimno, Ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najdulje do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana (čl. 11. st. 7. i 8. Zakona).

6. Izvođač ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom (čl. 13. st. 3. Zakona). Uvećanja se ne kumuliraju.

7. Izvođač ima pravo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene i navedene u Ugovoru (čl. 13. st. 4. Zakona).

8. Izvođač koji obavlja studentski posao najmanje 6 (šest) sati dnevno, ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor (stanku) od najmanje 30 (trideset) minuta (čl. 13. st. 12. Zakona).

9. Izvođač koji obavlja studentske poslove može te poslove obavljati samostalno i bez nazočnosti naručitelja posla (čl. 13. st. 11. Zakona).

10. Izvođač se obvezuje da će ugovorene poslove obavljati savjesno i po pravilima posla.

11. Ovaj Ugovor za posrednika predstavlja vjerodostojnu ispravu za obračun i naplatu
      1. naknade za obavljeni studentski posao,
      2. doprinosa prema posebnim propisima: 5,00% doprinosa za MIO na neto iznos naknade izvođača,posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti - po stopi od 0,5% na neto iznos naknade izvođača, te naknade posredniku: 12,00% neto iznosa naknade izvođača i 0,5% neto iznosa naknade izvođača.

12. Ako izvođač ostvari primitke za rad preko drugih studentskih i učeničkih udruga u RH, dužan je posredniku prije isplate ovoga Ugovora dostaviti vjerodostojne isprave o ostalim primicima po osnovi rada u istima (članak 52. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak).

13. Nakon obavljenog posla, naručitelj popunjava i ovjerava ovaj Ugovor, te nakon što izvođač potpiše da je suglasan s obračunom, Ugovor se dostavlja posredniku koji na osnovi istog ispostavlja naručitelju račun. Naručitelj posla dužan je posredniku platiti račun najkasnije 15 dana od završetka posla(čl. 13 st. 2.).

14. Opći uvjeti poslovanja posrednika sastavni su dio ovoga Ugovora.

15. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u sjedištu posrednika.
DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo