Studentski centar Rijeka

Ulica Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova („Narodne novine“ broj 96/18) Studentski centar Rijeka donosi
 

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

 
UVODNE ODREDBE
Studentski centar Rijeka je ustanova koja sukladno odredbi članka 18. Zakona o obavljanju studentskih poslova (dalje u tekstu: Zakon) obavlja djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova.
Studentski centar Rijeka obavlja djelatnost posredovanja u sjedištu u Rijeci, Radmile Matejčić 5.

 
PREDMET OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Članak 1.

(1) Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi te određena prava i obveze pri posredovanju između Studentskog centra Rijeka (daljnjem tekstu: posrednik) kao pružatelja usluge posredovanja pri obavljanju studentskih poslova sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te izvođača i naručitelja posla.
(2) Izvođač je student ili druga osoba koja sukladno odredbama Zakona ostvaruje pravo na obavljanje studentskog posla.
(3) Naručitelj posla je fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti ili pravna osoba koja je s izvođačem sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla (dalje u tekstu: Ugovor) i za koju izvođač obavlja taj posao.
 
USLUGE POSREDNIKA

Članak 2.

(1) Posrednik obavlja djelatnost posredovanja u skladu s pozitivnim zakonskim odredbama što uključuje:
1. obavljanje poslova analize i obrade tržišta rada, pronalazak posla i kontakt s naručiteljima posla te dogovor oko uvjeta obavljanja posla s naručiteljem posla
2. upućivanje izvođača na obavljanje posla kod naručitelja posla
3. vođenje Zakonom propisanih evidencija 
4. kontrolu obračuna naknade za obavljanje studentskoga posla, propisanih doprinosa i naknada za posredovanje
5. dostavu računa naručitelju posla te njegovu naplatu
6. isplatu punog iznosa naknade izvođaču u roku tri radna dana od dana uplate sredstava na račun posrednika od strane naručitelja posla te uplatu doprinosa na temelju posebnih propisa
7. osiguranje izvođača kod ovlaštenog osiguravajućeg društva za slučaj ozljede na radu te u slučaju nastanka ozljede zastupati izvođača u postupku ostvarivanja njegovih prava iz osiguranja
8. zaštitu izvođača i pružanje pravne pomoći i zaštite u vezi s ostvarivanjem svih prava iz Ugovora
9. u slučaju neisplate naknade za obavljeni studentski posao zastupati izvođača u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati od naručitelja posla i naknada isplati izvođaču (slanje opomene, pokretanje postupka prisilne naplate)
10. u slučaju kada naručitelj posla u rokovima propisanim Zakonom ne isplati naknadu izvođaču za obavljeni posao, posrednik će poduzeti sve potrebne aktivnosti za naplatu kako bi isplatio naknadu izvođaču. Posrednik solidarno ne odgovara (odnosno ne isplaćuje nenaplaćeni Ugovor) kada prije sklapanja Ugovora pisano upozori izvođača na učestalo neplaćanje naknade od strane naručitelja posla, a izvođač unatoč upozorenju potpiše Ugovor
11. posrednik ima pravo ne posredovati za poslove kod naručitelja posla koji učestalo, odnosno u rokovima propisanim Zakonom, ne plaća naknade ili krši druge propise iz Zakona ili pravilnika.
(2) Posrednik prikuplja osobne podatke izvođača u svrhu posredovanja pri obavljanju studentskog posla te ih obrađuje i čuva u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 
OBVEZE NARUČITELJA POSLA

Članak 3.

Naručitelj posla je dužan poduzimati sljedeće radnje:
 1. prije početka obavljanja posla potpisati Ugovor
 2. prije početka obavljanja posla utvrditi identitet izvođača
 3. prije ugovaranja posla pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača, kako bi izvođaču pravovremeno dao informacije o poslu
 4. ako nije drugačije dogovoreno, osigurati izvođaču najmanje 4 sata rada ili naknadu u vrijednosti od 4 sata rada, ako se posao obavlja u jednom danu, a traje kraće od 4 sata
 5. platiti 4 sata rada ako izvođač dođe do mjesta rada, a krivnjom naručitelja posao bude otkazan
 6. osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima, odnosno pridržavati se propisa o zaštiti na radu i zaštiti od požara, a posebno: upoznati izvođača s uvjetima rada, predati mu odgovarajuću opremu i sredstva za rad i poduzeti potrebne mjere da se izvođač osposobi prema propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
 7. prije početka obavljanja samostalnog posla izvođača osposobiti istog za rad na siguran način
 8. zaštititi dostojanstvo izvođača za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima izvođač redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova
 9. obavijestiti posrednika u slučaju da se izvođač prilikom obavljanja studentskog posla ozlijedi
 10. odmah po završetku ugovorenog posladostaviti posredniku ovjereni Ugovor, s utvrđenim i potpisanim obračunom i izjavom o obavljenom poslu. Izjava je sastavni dio Ugovora.
 11. platiti naknade za obavljeni posao na račun posrednika najkasnije 15 dana od završetka posla
 12. platiti izvođaču 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom
 13. platiti izvođaču naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene
 14. izvođaču koji radi obavljanja poslova (npr. rad u sezoni, terenski rad i dr.) putuje izvan svog mjesta prebivališta – boravišta, osigurati o vlastitom trošku hranu i smještaj za cijelo vrijeme obavljanja navedenih poslova, ako je dogovoreno
 15. platiti posredniku doprinose i naknade na ukupni neto primitak izvođača, i to:
  • 5,00 % doprinosa za MIO na neto zaradu izvođača,
  • 0,5 % posebni doprinos zazdravstveno osiguranje zaslučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
  • 12,00 % netoiznosa naknade izvođaču za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskog standarda
  • 0,5 % netoiznosa naknade izvođaču u svrhu financiranja kulturnih, sportskih,  znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima
 
 1.  obrađivati i čuvati osobne podatke izvođača u skladu s pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka 
 2.  ukoliko su se promijenili podatci tvrtke naručitelja posla prije završenog posla, naručitelj posla je obvezan obavijestiti posrednika u pisanom obliku o tome.
 
OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 4.

(1) Izvođač je dužan prilikom učlanjenja u Student servis predočiti dokaze o svom statusu i druge dokumente potrebne za učlanjenje objavljene na mrežnim stranicama posrednika.
(2) Izvođač prilikom učlanjenja u student servis potpisuje da je upoznat da se njegovi osobni podaci prikupljaju u svrhu obavljanja studentskog posla sukladno odredbama Zakona.
(3) Izvođač je dužan:
 1. osobno obavljati preuzeti posao
 2. prilikom obavljanja posla pridržavati se uputa o zaštiti na radu i uputa koje mu je naručitelj posla dao, u skladu s naravi i vrstom posla
 3. savjesno i odgovorno obavljati ugovoreni posao
 4. čuvati imovinu naručitelja posla i odgovarati za štetu koju namjerno učini naručitelju posla
 5. nakon obavljanja posla provjeriti točnost i istinitost podataka u obračunu o obavljenom poslu na Ugovoru te potpisati izjavu o obavljenom poslu koja je sastavni dio Ugovora
 6. u slučaju spriječenosti na vrijeme obavijestiti naručitelja posla i posrednika o nemogućnosti obavljanja ugovorenog posla
 7. u slučaju promjene okolnosti vezanih za ostvarivanje prava na obavljanje studentskih poslova bez odgađanja obavijestiti posrednika o promjenama podataka ili činjenica koje utječu na ispunjavanje uvjeta za obavljanje studentskog posla. 
 
UGOVOR O OBAVLJANJU STUDENTSKOG POSLA

Članak 5.

(1) Ugovor je izvođač dužan preuzeti od posrednika prije obavljanja studentskoga posla. U slučaju da postoji potreba za izdavanjem Ugovora tijekom blagdana ili vikendom kada posrednik ne radi, izvođač je dužan preuzeti s mrežne stranice Ugovor u digitalnom obliku te isti potpisati i predati naručitelju posla na potpis i ovjeru.
(2) Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Iznimno, Ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana.
(3) Izvođač i naručitelj posla nakon obavljenoga posla na prethodno potpisanome Ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačan broj sati ili dana obavljanja posla. Izjava se nalazi na Ugovoru.
(4) Izvođač može tijekom godine preuzeti neograničeni broj Ugovora, pod uvjetom da su prethodni Ugovori realizirani.
(5) U slučaju kad Izvođač nakon što je preuzeo Ugovor ne počne obavljati posao, iz bilo kojih razloga (bilo da je posao otkazan, bolest izvođača i dr.) dužan je Ugovor vratiti posredniku, i to odmah po saznanju da posao neće biti obavljen.
(6) Posrednik će obustaviti daljnje izdavanje Ugovora izvođaču koji ima više Ugovora koji nisu realizirani ili je zlouporabio Ugovor.
 
NAKNADA ZA OBAVLJENI STUDENTSKI POSAO

Članak 6.

(1) Minimalna neto naknada za obavljeni studentski posao po satu rada donosi ministar za svaku kalendarsku godinu te se niti jedan posao ne može ugovoriti po nižoj cijeni sata rada od propisane minimalne neto naknade.
(2) Za obavljanje studentskih poslova, u svim slučajevima kada je mjerljivo potrebno je koristit mjernu jedinicu sata rada ili količine posla (npr. popunjavanje anketnih upitnika po komadu, nošenje letaka po komadu i sl.). Izuzetak je ugovaranje cijene posla za izvršenje cijelog posla u paušalnom iznosu (npr. ugovaranje izrade programskih rješenja (softvera) i sl.).
(3) Posrednik utvrđuje okvirni cjenik neto sata rada za pojedine poslove, s obzirom na narav posla i kretanja cijena rada na tržištu, a koji je objavljen na mrežnoj stranici posrednika.
 
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovi Opći uvjeti će se objaviti na mrežnim stranicama posrednika i na oglasnim pločama posrednika, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.
 
VAŽENJE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Članak 8.

Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja, a vrijede do opoziva ili do donošenja novih.
U primjeni od 07.siječnja 2019. godine
 
STUDENTSKI CENTAR RIJEKA


Studentski centar Rijeka obrađuje osobne podatke Izvršitelja i Naručitelja u svrhu posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata sukladno novoj Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.
DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo